Profil

Szolgáltatási szerződés minta

Amely létrejött egyrészről az Üzlet-Infó.hu B2B Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9027 Győr, Budai út 20/C I. em. 8.; cégjegyzékszám: 08-09-026227; képviselő: Némethné Döme Eszter ügyvezető;) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az

Név / Cégnév:  CÉGNÉV
Székhely címe:  SZÉKHELY
Adószám: ADÓSZÁM
Képviselő: KÉPVISELŐ
E-mail cím: EMAIL CÍM
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szolgáltató „Üzlet-Infó” névvel internetes üzleti információs szolgáltatást működtet magánszemélyek, gazdasági társaságok, vállalkozók, intézmények és önkormányzatok részére. A Szolgáltató szolgáltatásával segíti a Felhasználókat termékeik és / vagy szolgáltatásaik értékesítésében úgy, hogy vonatkozó vásárlási igényeket juttat el hozzájuk, ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy növeljék bevételeiket. A Szolgáltató szolgáltatásával segítséget nyújt a Felhasználók beszerzéseinek lebonyolításában is, azáltal, hogy vásárlási igényeit eljuttatja olyan más felhasználók részére, akik arra ajánlatot tudnak tenni, ezzel csökkentve a Felhasználó beszerzési költségeit. A szolgáltatás a legmodernebb internetes megoldásokat ötvözi a hagyományos személyes kapcsolattartáson alapuló üzleti modellel. A szolgáltatást kizárólag a Felhasználó használhatja a szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint és időtartamon belül, saját jogszerű tevékenysége végzésére.

2. A Szolgáltató a kiválasztott szolgáltatási csomagban részletezettek szerint az alábbiakat biztosítja a Felhasználó részére:

a) A Szerződés időtartama alatt folyamatosan továbbítja a Felhasználó felé e-mail-en a tevékenységi köreibe illeszkedő konkrét beszerzési igényeket és lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy ezekre közvetlenül az ajánlatkérő szervezetnél tegyen ajánlatot.
b) A Szerződés időtartama alatt közvetlen hozzáférést biztosít a Felhasználónak az Üzlet-Infó védett, beszerzési és értékesítési információkat tartalmazó online felületéhez.
c) A Szerződés időtartama alatt a Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó az Üzlet-Infó interneten elérhető felületén keresztül üzleti ajánlatokat és ajánlatkéréseket juttasson el más Felhasználók felé
d) A Szolgáltató a Szerződés teljes időtartama alatt biztosít a Felhasználó részére egy személyes kapcsolattartót, akinek kiemelt feladata segíteni a Felhasználót az értékesítésben és a beszerzések optimalizálásában.

3. A Szerződés a felek között az alábbi szolgáltatási csomagra és időtartamra vonatkozóan jön létre:

Szolgáltatás típusa:  ALAP / STANDARD / EXTRA
A szerződés időtartama:  6 HÓNAP / 12 HÓNAP
4. A Felhasználó a fenti megjelölt szolgáltatás ellenértékeként az alábbi üzemeltetési díjat fizeti meg:

Üzemeltetési díj (nettó): A VÁLASZTOTT SZOLGÁLTATÁS NETTÓ ÜZEMELTETÉSI DÍJA 
ÁFA (27%): ÁFA
Összesen: BRUTTÓ ÜZEMELTETÉSI DÍJ

Az üzemeltetési díj kiegyenlítése a korábban kiválasztottak szerint történhet bankkártyás fizetéssel és banki átutalással.

5. A Felhasználó kötelezettséget vállal az Üzlet-Infó „Alap” szolgáltatás választása esetén arra, hogy a Szolgáltatás által kijuttatott beszerzési igények alapján megvalósuló minden megrendelése után a megrendelés értékének 2%-5%-át, mint üzletszerzési jutalékot a Szolgáltató felé - számla ellenében - kifizeti. Az üzletszerzési jutalékot minden esetben csak a már anyagilag rendezett megrendelések után köteles a Felhasználó fizetni. A jutalék mértéke minden megrendelés esetén a fenti intervallumon belül - a kijelölt kapcsolattartóval történt egyeztetés után - egyedi megállapodás alapján kerül megállapításra. Az egyeztetés eredménye képpen kialakult jutalék mértékéről és ennek elfogadásáról a felek írásban - e-mail útján -  tájékoztatják egymást. 
A Felhasználó jutalékfizetési kötelezettsége az elnyert munka / megrendelés teljes összegéreáll fent, függetlenül attól, hogy az elnyert munka / megrendelés ellenértékének kifizetése egy összegben, vagy több részletben történik, illetve függetlenül attól, hogy a megrendelés teljesülése a szolgáltatási időszakon belül vagy azon túl történik-e. A folyamatosan végzett és rendszeres időközönként kifizetett munkák(pl. egy éves szerződéssel végzett munka, melynél havonta történik elszámolás a megrendelővel) után a felek egyedileg állapodnak meg a jutalékfizetés üteméről (pl. a kifizetett összegek után minden negyedévben történik elszámolás)
Az  Üzlet-Infó "Standard" és "Extra" szolgáltatások esetében az üzemeltetési díjon felül további jutalékfizetési kötelezettsége a Felhasználónak nincs.

6. A Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal - kizárólag a 12 hónap időtartamra szóló szerződések esetén - az üzemeltetési díjra azon Felhasználói felé, akik a szerződés időtartam alatt nem realizáltak egyetlen üzleti kapcsolatot sem, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) A Szolgáltató a szolgáltatás időtartama alatt kevesebb, mint 36 különböző - a Felhasználó által az Üzlet-Infó online felületén rögzített tevékenységeire vonatkozó - ajánlatkérést juttatott el a Felhasználó részére, és
b) A Felhasználó a szerződés időtartama alatt legalább 12 különböző termék vásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele iránt jelezte igényét az Üzlet-Infó internetes rendszeren belül a Szolgáltató felé, és
c) A Felhasználó valamennyi esedékes fizetési kötelezettségének szerződésszerűen, késedelem nélkül tett eleget.

7. A Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett üzemeltetési díjra visszatérítési garanciát vállal abban az esetben, ha a Felhasználó minimálisan a kifizetett üzemeltetési díj 15-szörösének megfelelő összegű beszerzést bonyolít le más, szintén az Üzlet-Infó Felhasználói közé tartozó szervezetekkel a szerződés időtartama alatt.

8. A Felhasználó visszafizetési- és visszatérítési garancia jogosultságát a Szolgáltató minden alkalommal az adott szerződés lejártakor automatikusan vizsgálja és amennyiben a Felhasználó jogosult ezek valamelyikének igénylésére erről őt írásban tájékoztatja. A pénzvisszafizetési- és visszatérítési garanciák iránti igényét a Felhasználó is jelezhet írásban legkésőbb a szerződés lejáratát követő 15. napig. A visszafizetési- és visszatérítési garanciákkal kapcsolatos igénybejelentéseket a Szolgáltató köteles érdemben megvizsgálni és az igény bejelentését követően legkésőbb 15 napon belül azt elbírálni. Ezt követően a Szolgáltató a bírálat eredményéről - indoklással ellátott - írásos értesítést küld a Felhasználó felé.

A Szolgáltató köteles a jogos visszafizetési- és visszatérítési garanciából következő fizetési kötelezettségnek 30 napon belül banki átutalással eleget tenni. A visszafizetési garanciák teljesítéséből adódó fizetési kötelezettség a Szolgáltató részéről kiváltható a Felhasználó részére biztosított ingyenes szolgáltatási időszakkal is. A visszafizetési- és visszatérítési garancia ilyen módon való teljesítése kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó ebbe írásos beleegyezését adja.

9. A Szolgáltató biztosítja a Felhasználó felé, hogy az Üzlet-Infó rendszerében regisztrálja saját beszerzési igényeit, melyeket a Szolgálató eljuttat más Felhasználók felé, akik erre ajánlatot tudnak tenni. A beszerzési igény regisztrálható az Üzlet-Infó online felületén vagy megküldhető e-mailben is a kijelölt a kapcsolattartónak, illetve a Szolgálató központi címére.
Az ilyen módon regisztrált beszerzési igények esetében a Felhasználó vállalja, hogy az általa megadott határidőig érkező ajánlatokat fogadja, azokat érdemben elbírálja és a bírálat eredményéről értesíti az ajánlattevőket, valamint a kijelölt kapcsolattartó útján a Szolgáltatót is.

10. Jelen Szolgáltatási szerződés részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) valamint az Adatkezelés tájékoztató, melyet a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elektronikus úton (e-mail) megküldésre kerül a Felhasználó részére is.

11. Egyebekben a szolgáltatási szerződés tárgyára, a szerződés megkötésére és időtartamára, a szerződés módosítására és megszűnésére, a felek jogaira és kötelezettségeire, a jogviszonyra, az adatvédelemre, az adatváltozás bejelentésére, a kapcsolattartásra, az együttműködési kötelezettségre, az alkalmazandó jogra, a hatálybalépésre, a szerződés részleges érvénytelenségére és a jogviták rendezésére vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza, amely - a 10. pontban említettek szerint - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

12. A Felhasználó a jelen szerződést és a hozzá tartozó ÁSZF-et elolvasta, annak tartalmát megismerte, az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja és a "Szerződéskötés online" gombra kattintva a szolgáltatást visszavonhatatlanul megrendeli.